Regulamin

 §1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy BDOSHOP.com prowadzony pod adresem: https://bdoshop.com.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BDOSHOP.com , składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym BDOSHOP.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płątności, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego BDOSHOP.com w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego BDOSHOP.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego BDOSHOP.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego BDOSHOP.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego BDOSHOP.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego BDOSHOP.cm do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego BDOSHOP.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

6. Firma StarCom w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego BDOSHOP.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego BDOSHOP.com z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego BDOSHOP.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego BDOSHOP.com również nie wymaga rejestracji.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym BDOSHOP.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając niezbędne dane. Na podany adres email, automatycznie przysłany zostanie formularz z linkiem do aktywacji konta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym BDOSHOP.com, automatycznie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym BDOSHOP.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego BDOSHOP.com, są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym BDOSHOP.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego BDOSHOP.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem pracownika BDOSHOP.com, wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym BDOSHOP.com.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BDOSHOP.com

1. Logowanie do Sklepu Internetowego BDOSHOP.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (w tym celu wybrać należy lewym klawiszem myszy, swoją nazwę w górnej części strony).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego BDOSHOP.com

3. Firma StarCom uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego BDOSHOP.com za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym BDOSHOP.com

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego BDOSHOP.com mogą być zgłaszane firmie StarCom

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  2

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe Firma StarCom zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Firma StarCom.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego BDOSHOP.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Produkty dostępne w ofercie sklepu, pochodzą tylko i wyłącznie z legalnych źródeł oraz są dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski.

3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego BDOSHOP.com:

a) zawierają podatek obowiązujący na terytorium Polski i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym BDOSHOP.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Formy płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

1. Przelew gotówkowy bezpośrednio na rachunek firmowy:

§ 6 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego BDOSHOP.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) logowanie się nie jest obowiązkowe;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup” (lub równoznaczny);

c) dodawać kolejne produkty lub przejść do finalizacji zamówienia;

d) wybrać formę płatności;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

f) kliknąć przycisk „Zamów” oznaczający finalne złożenie zamówienia;

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 7 Prawo od odstąpienia umowy – Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki zakupionego produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact(at)bdoshop.com lub na adres firmy: StarCom Dobryń Duży 43 21-512 Zalesie.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest zawarty poniżej.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:  obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pomniejszony o koszty dostawy produktu sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że sprzedawca wyraził inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi lub minimalnymi kosztami.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupowany produkt na adres: StarCom.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi w odniesieniu do sprzedaży produktu:
w której przedmiotem zwrotu jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, bez wad nabytych po dostarczeniu zakupionego produktu do kupującego.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przesługuje klientowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub posiada wady nabyte po dostarczeniu produktu do kupującego.

§ 7.2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIĘNIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

StarCom

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

Otrzymane reklamacje rozpatrujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny. Informacje o stosowanej przez nas procedurze rozpatrywania reklamacji znajdą Państwo w regulaminie naszej strony internetowej, w części „Reklamacje” oraz poniżej.

Czas rozpoznania: wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.

Podstawa reklamacji: reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów objętych umową sprzedaży oraz innych usług.

Żądanie reklamacji:

  • Mogą Państwo żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy obowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Państwa.
  • Możemy odmówić zadośćuczynienia Państwa żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.
  • Jeżeli towar ma wadę, mogą Państwo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymienimy towar wadliwy na wolny od wad albo usuniemy wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Nie mogą Państwo odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • Jako konsumenci, mogą Państwo zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Państwa inny sposób zaspokojenia.
  • Obniżona cena o której stanowi powyższy punkt, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji: W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej. W przypadku braku podania tych danych, udzielimy odpowiedzi na reklamację w sposób analogiczny do jej wniesienia.

§ 9 Adnotacja

1. Firma StarCom daje pozwolenie na robienie zakupów w sklepie internetowym BDOSHOP.com, jedynie dla klientów którzy ukończyli 18 lat, mają odpowiednią wiedzę lub/i zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami i sprzętem oferowanym przez Sklep Internetowy BDOSHOP.com. Kupujący jest odpowiedzialny za obchodzenie się z zakupionymi produktami odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10 Przeznaczenie

1. Sklep internetowy BDOSHOP.com oferuje produkty jedynie do celów technicznych, przemysłowych, laboratoryjnych i badawczych. Zastrzegamy prawo do wymagania dostarczenia dokumentacji potwierdzającej związek z instytucją badawczą, laboratoryjną lub akademicką w celu zakupu niektórych produktów.
Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy BDOSHOP.com nie mogą być traktowane jako produkty spożywcze, leki lub kosmetyki.

§ 11 Zrzeczenie się

Firma StarCom prowadząca sklep BDOSHOP.com nie ponosi odpowiedzialności za działania grup, osób lub firm gdy kupują, posiadają i wykorzystują/stosują zakupione produkty w Sklepie Internetowy BDOSHOP.com niezgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami oraz prawem.

§ 12 Uwaga

1. Wszystkie obrazy/zdjęcia produktów są jedynie poglądowe i służą do celów prezentacyjnych, a dostarczone produkty mogą czasami różnić się od tych prezentowanych na stronie (np. kształt opakowania, wzór i wygląd napisów/oznaczeń. Oczywiście nie ma to wpływu na realną zawartość kupowanego produktu.